top of page

Wanneer mag mijn kind naar school?

Veel gestelde vragen:

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.
Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.

 

2. Welke instapdata gelden in de school?
Er zijn elk schooljaar 7 instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode, de eerste schooldag van februari en de maandag na hemelvaartsdag.

 

3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?

Instappende kleuters kunnen in onze school aangemeld worden eind februari/begin maart voorafgaand aan het schooljaar waarin ze effectief naar school mogen gaan.

Uitzondering: Kinderen die geboren zijn eind november of in december en pas kunnen instappen op 1 september van het daaropvolgende schooljaar, mogen zich ook al digitaal aanmelden.

 

4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?
Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen. Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig zijn.
Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.
Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...)
Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

 

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?
Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

 

6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen als volgt:

 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024.

 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 19 april 2024 bekend gemaakt.

 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen ingeschreven worden van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen.
   

7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.
Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven.

 

8. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?
Hiervoor maakt u best een afspraak met de directeur, meester Koen. Dit kan telefonisch 03/666 95 20 of via mail: directie@kadriemail.be

Elke woensdag voor een instapdatum mogen de kleuters die ingeschreven zijn en die kunnen starten een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.
 

9. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?
Uw kind brengt een boekentasje of een rugzakje (dat uw kind zelf kan openen) mee naar school.
Daarin zit:

-reservekledij (= broek/rokje, onderbroekje en sokjes)
-een koek zonder chocolade of fruit (gesneden in een doosje)
-een flesje water

-wie blijft eten in school: boterhammetjes voor het middageten

Onze schooluren

Schooluren Kadrie:

 • 08.30 Begin van de lessen

 • 10.10 Speeltijd LS

 • 10.30 Speeltijd KS

 • 12.05 Middag

 • 13.20 Begin van de lessen

 • 14.10 Speeltijd LS

 • 14.25 Speeltijd KS

 • 15.15 Einde school


Opvang voor en na de schooluren (FERM):
 

07.00 Start voorschoolse opvang

08.15 Einde voorschoolse opvang

15.30 Start naschoolse opvang

18.30 Einde naschoolse opvang

Woensdag: 14u30  

Schooluren

Capaciteitsbepaling

capciteit 24-25-14-05-2024.png
Capaciteitsbepaling
Schoolraad

Schoolraad

Samenstelling schoolraad 2021 - 2025

De ouders hebben een effectieve rol in het schoolbestuur via een adviserende schoolraad waarin o.a. door en uit ouders verkozen leden zitting hebben.
In deze schoolraad zetelen per school 3 door ouders verkozen ouders, 3 door het personeel verkozen personeelsleden en 3 gecoöpteerden uit het sociaal, economisch en cultureel milieu.
Deze raad vergadert steeds met de directeur en schepen van onderwijs die in de raad een adviserende stem hebben. 

Geleding leerkrachten

 • Sanne Peeters, kleuteronderwijzer

 • ..., leerkracht

 • Christel Van Ginneken, secretaris, administratief medewerker   

Geleding ouders

 • Valerie Thomas, mama van Arthur Van Oevelen

 • Jeroen Tetaert, papa van Hannelore, Lena en Alexander

 • Bie Geeraerts, mama van Erle, Anaë en Otice Liessens
   

Geleding lokale gemeenschap

 • Armand Konings

 • Nicole Mattheeusen

 • Sabine Vermeersch 

Waarnemers

 • Jef Van den Bergh, Schepen van onderwijs

 • Koen De Muyter, Directeur GBS Kadrie

Verslagen​

Werken met ons mee...

grens.gif
SG Grens
Kalmthout-logo-RGB-pos-scaled_edited.png
Werken mee

Last van luizen? Enkele tips...

luis 2.jpg
luis_edited.png
Luizen
bottom of page